Thuê linguistics experts

 • Linguistics
 • India
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   raghavajay3
Thuê   raghavajay3

  raghavajay3 raghavajay3

  India $25 USD / giờ
  A Data scientist with over 6+ years experience
  India
  2.6
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  • Machine Learning: Supervised learning(Regression/Classifications), Unsupervised learning(Clustering), Azure ML; • Artificial Intelligence: Deep Learning, Neural Network using Tensor Flow • Programming Languages : Python, R; • Visualization Tools: Tableau,PowerBI; • Big Data Technologies: Hadoop, Hive, Spark;...
  • Machine Learning: Supervised learning(Regression/Classifications), Unsupervised learning(Clustering), Azure ML; • Artificial Intelligence: Deep Learning, Neural Network using Tensor Flow • Programming Languages : Python, R; • Visualization Tools: Tableau,PowerBI; • Big Data Technologies: Hadoop, Hive, Spark; • Databases: MySQL, Vertica, NoSQL, Distributed database NLP specialist/AI Specialist ít hơn
 • Thuê raghavajay3

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự