Wireless Engineers For Hire

 • Không dây
 • India
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê ankitathakur7000
  4.2
  6 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  & MSP430 3. Communication - UART, SPI, 2 wire I2C & 1 wire 4. Hardware - Circuit design, power electronics 4. fb655bd9acWireless5fd4b37c71 - GSM SIM800, GPS NMEA, RFid, NRF24l01, Bluetooth & RF434mhz, BLE, beacons. 5
  I have 2 years experience in creating embedded and IoT applications. 1. Development Boards - Arduino, NodeMCU, Particle Photon, BBC microbit, MSP430 launchpad 2. Microcontrollers - 8051, PIC, AVR & MSP430 3. Communication - UART, SPI, 2 wire I2C & 1 wire 4. Hardware - Circuit design, power electronics 4. Wireless - GSM SIM800, GPS NMEA, RFid, NRF24l01, Bluetooth & RF434mhz, BLE, beacons. 5. Sensors - DHT11/22, DHT18B20, Accelerometer ADXL335, Distance Ultrasonic HCSR04, PIR motion sensor, Hear rate Pulse sensor, MAX30102 pulse oximeter sensor, Soil moisture, Anemometer. 6. Internet of Things - ESP8266 WiFi, LAN, GPRS, MQTT, HTTP & NodeRed, RestFul API's, ESP32 7. API'S USED: Adafruit, Blynk, CloudMQTT, Azure, ubidots 8. Display: Neopixels ws2812, oled, nextion hmi 9. Mobile Application platform: Blynk 10. Single board linux platforms: Raspberry Pi 3. 11. Languages: embedded c,c++, Python. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""