Thuê Electric Repair Phần mềm cài sẵn Kĩ thuật điện Kiến trúc phần mềm XML Kĩ thuật .NET Mobile App Development C# Programmers

 • Electric Repair
 • Phần mềm cài sẵn
 • Kĩ thuật điện
 • Kiến trúc phần mềm
 • XML
 • Kĩ thuật
 • .NET
 • Mobile App Development
 • Lập trình C#
 • Madagascar
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê NaliRaz
  1.6
  2 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Big Data Enthusiast with heavy mathematical background, I'm in the Digital Marketing industry since 2017 and involved in daily Data analysis tasks. What I can do for you includes but not limited to : - Excel - Google Sheets (from simple tasks to advanced ones) - Google Apps Scripts (could be combined with Google...
  Big Data Enthusiast with heavy mathematical background, I'm in the Digital Marketing industry since 2017 and involved in daily Data analysis tasks. What I can do for you includes but not limited to : - Excel - Google Sheets (from simple tasks to advanced ones) - Google Apps Scripts (could be combined with Google Sheets) - Google Ads (setups, management ...) - Google Ads automation with Google Ads Scripts - R Programming - R Shiny App Development - Statistics & Data Analysis - Data Processing & Visualization - LaTeX - ... PS : je suis aussi bien à l'aise en Français qu'en Anglais, donc, si vous êtes francophone, n'hésitez pas à communiquer en Français. ít hơn
 • Thuê a6jack
  4.8
  16 đánh giá $25 USD mỗi giờ
  Desktop Applications (C#/C++/Python/JAVA) ----------------------------------------------- * Parse PDF/TXT/XML file and generate CSV/XLSX/JSON/XML automatically * Fill PDF Form automatically (Can flatten the form field) * Merge, Split, add watermark in PDF file automatically. * PDF Generating * Use Regular Expression...
  Desktop Applications (C#/C++/Python/JAVA) ----------------------------------------------- * Parse PDF/TXT/XML file and generate CSV/XLSX/JSON/XML automatically * Fill PDF Form automatically (Can flatten the form field) * Merge, Split, add watermark in PDF file automatically. * PDF Generating * Use Regular Expression to scrape data iTexSharp, FPDF, PDFBox, wxPDFDocument Backend Programming (PHP): ----------------------------------------------- * PDF Generating (TCPDF & FPDF) * Extract (Parse) Data from PDF, DOCX and export to CSV/XLSX/JSON/XML * Read/Create Excel file (PHPExcel) * Extract Data from Web Using Regular Expression MISC ----------------------------------------------- * Use Javascript in a PDF file. * Convert PDF,Word and Excel file into PDF fillable form * Create a dynamic PDF fillable ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự