Thuê Đánh máy PDF Khai thác dữ liệu SQL Developers

 • Đánh máy
 • PDF
 • Khai thác dữ liệu
 • SQL
 • Mozambique
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   guevanjr
Hire   guevanjr

  guevanjr guevanjr

  Mozambique $5 USD / hour
  Experienced IT Expert
  Mozambique
  3.1
  6 đánh giá 6 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  o Operating Systems: Windows (NT, Server, XP, Vista), IBM OS/400, Unix; o Programming & Script Languages: Java (J2SE, J2EE - Struts Framework, Spring Framework, Wicked Framework, Ajax, MOM, ESB, SOA, JSP, JSF, JavaBeans, Jboss Application Server, Hibernate, Sun Microsystems Application Server 9, Eclipse, NetBeans),...
  o Operating Systems: Windows (NT, Server, XP, Vista), IBM OS/400, Unix; o Programming & Script Languages: Java (J2SE, J2EE - Struts Framework, Spring Framework, Wicked Framework, Ajax, MOM, ESB, SOA, JSP, JSF, JavaBeans, Jboss Application Server, Hibernate, Sun Microsystems Application Server 9, Eclipse, NetBeans), Microsoft .Net Framework (C#, ASP.Net, Visual Basic.Net), HTML, XML, Oracle PL/SQL, C/C++, PHP, Adobe Flash, RPG/400, JavaScript, Shell, Perl, CGI; o Databases: Oracle, MySQL, SQL Server, IBM DB2, MS Access, Sybase SQL Anywhere; o Business Intelligence: Business Objects XI, IBM Cognos, Oracle BI EE, Pentaho, JasperReports (Open Source BI), Eclipse BIRT (Open Source), Microsoft (SSRS, Report Builder); o Telecommunications: GSM, 3G, LTE o Others: UML, MS Visio, MS Project, Prince2, MS Office, Data/Process/Network/Object Modeling Tools; ít hơn
 • Hire guevanjr

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự