Thuê Engineers

 • Kĩ thuật
 • Nepal
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê gaihrekrishna
  1.4
  1 Nhận xét $18 USD mỗi giờ
  I am instructor of 12 different courses on FPGA, VHDL, Verilog, MATLAB, HLS, PYNQ at Udemy having 2700+ Students [udemy.com/user/digitronix-nepal]. I am working on FPGA design since 5 years. I have expertise on FPGA Design with VHDL, Verilog, Python, OpenCL & Tcl. I have Tools experience of Xilinx VIVADO, ISE,...
  I am instructor of 12 different courses on FPGA, VHDL, Verilog, MATLAB, HLS, PYNQ at Udemy having 2700+ Students [udemy.com/user/digitronix-nepal]. I am working on FPGA design since 5 years. I have expertise on FPGA Design with VHDL, Verilog, Python, OpenCL & Tcl. I have Tools experience of Xilinx VIVADO, ISE, VIVADO HLS, VIVADO SDK, SDSoC and Device experience of Xilinx Spartan, Zynq, Kintex and Vertex 7 Series and Ultrascale FPGA.I have skills on PYNQ development, Signal processing & Machine learning/Neural Net implementations.You can also contact me @ . Featured FPGA Projects: +Video/Image Processing with VHDL/Verilog and High Level Synthesis +Crypto Algorithm Implementation on FPGA +Tcl Scripting for FPGA Design +PCIe based FPGA Implementation +AES IP Design and Implementation on FPGA [128,256 bit] +FMC HDMI CAM module interfacing with ZedBoard FPGA -FPGA Hardware (i have): ZedBoard,Zybo, Pynq, Nexys 4, Nexys 2, Spartan 3E, FMC-HDMI-CAM Module form Avnet. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự