Thuê Thiết kế trò chơi MVC Developers

 • Thiết kế trò chơi
 • MVC
 • Nigeria
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê reedsystems
  2.8
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Welcome I am a Database/Software Developer with up to 7 years of experience. Skill sets: Database --SQL Server --Oracle --MySQL --Postgres --Microsoft Access Web -- ASP.NET MVC (HTML5, JavaScript, Jquery, Bootstrap, Angular ......) -- ASP.NET Core (Webform & Classic ASP) -- Web API -- Php Windows...
  Welcome I am a Database/Software Developer with up to 7 years of experience. Skill sets: Database --SQL Server --Oracle --MySQL --Postgres --Microsoft Access Web -- ASP.NET MVC (HTML5, JavaScript, Jquery, Bootstrap, Angular ......) -- ASP.NET Core (Webform & Classic ASP) -- Web API -- Php Windows applications --C# --VB .Net --Java Mobile App -Xamarin -Andriod ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự