Thuê C# Programmers

 • Lập trình C#
 • Portugal
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê acarloss
  2.4
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Experienced Embedded Systems Engineer, working 15+ years in the area. Experience in: - Architectures: MCS51, PIC, AVR, ARM, MIPS, x86, etc; - Communication protocols: serial based, IP, LonWorks, X10, etc; - RTOS: FreeRTOS, uC/OS, proprietary, etc; - Several silicon manufacturer software stacks: IP, USB, Filesystems,...
  Experienced Embedded Systems Engineer, working 15+ years in the area. Experience in: - Architectures: MCS51, PIC, AVR, ARM, MIPS, x86, etc; - Communication protocols: serial based, IP, LonWorks, X10, etc; - RTOS: FreeRTOS, uC/OS, proprietary, etc; - Several silicon manufacturer software stacks: IP, USB, Filesystems, etc; - Too much to mention... ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự