Thuê Thiết lập Bản thảo SQL Developers

 • Thiết lập Bản thảo
 • SQL
 • South Africa
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê kasidev
  4.0
  2 đánh giá $15 USD mỗi giờ
  My name is Joel and I am a software developer, with a focus on mobile (Android and Ios) and web, using native and hybrid technology. I work very well with framework and programming language and technology such as PHP, JAVASCRIPT, IONIC, ANDROID, IPHONE, ANGULAR JS, LARAVEL, CODE IGNITER, JQUERY, HTML5, JAVA, SWIFT,...
  My name is Joel and I am a software developer, with a focus on mobile (Android and Ios) and web, using native and hybrid technology. I work very well with framework and programming language and technology such as PHP, JAVASCRIPT, IONIC, ANDROID, IPHONE, ANGULAR JS, LARAVEL, CODE IGNITER, JQUERY, HTML5, JAVA, SWIFT, and STORED PROCEDURES, C# MVC ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""