Thuê Windows Server Experts

 • Windows Server
 • South Africa
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Lee2133
  6.2
  81 đánh giá $35 USD mỗi giờ
  Experienced (8+) Windows System Architect || AD, Exchange, Office 365, Lync, System Center, SCCM, SCOM, HyperV & VMware Expert || MCSE: Private Cloud, MCITP, MCTS, MCSE, MCSA Certified || Over 8 years of experience in I am working on the Windows Server deployment from 2003 to 2012 R2, System Center 2012 with primary...
  Experienced (8+) Windows System Architect || AD, Exchange, Office 365, Lync, System Center, SCCM, SCOM, HyperV & VMware Expert || MCSE: Private Cloud, MCITP, MCTS, MCSE, MCSA Certified || Over 8 years of experience in I am working on the Windows Server deployment from 2003 to 2012 R2, System Center 2012 with primary focus on SCCM, SCOM SCVMM, SCDPM, SCSM, SQL, Active directory, Exchange 2007, 2010, 2013, Office 365, LYNC 2013, Remote Desktop services (Terminal Server), Hyper-V, Failover Clustering, VMware vSphere, Backup, Veeam, Symantec BackupExec, DPM, Windows Azure, NetApp E Series SAN Administration || Areas of Proficiency and Expertise || System Center Configuration Manager SCCM, SCOM, SCVMM, SCDPM, Windows Software Update Services, Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003, SBS 2011, 2008, 2003, Exchange Server 2013, 2010, 2007, 2003, Office 365, Lync 2013, SharePoint 2013, Hyper-V 2012 R2, VMware vSphere ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự