Thuê ASIC Field-Programmable Gate Array Experts

 • ASIC
 • FPGA
 • Ukraine
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   nikitamorozzz
Thuê   nikitamorozzz

  nikitamorozzz nikitamorozzz

  Ukraine $20 USD / giờ
  Firmware Developer & PCB Designer & Mathematician
  Ukraine
  2.4
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  Hi I’m a senior Electronic Engineer with advanced knowledge of digital signal processing and experience in design / development of embedded systems implemented with DSP, FPGA and Microcontrollers. Main Skills  High-speed digital design on FPGAs (VHDL, Verilog)  Mathematics and Matlab  Schematic and PCB design (12...
  Hi I’m a senior Electronic Engineer with advanced knowledge of digital signal processing and experience in design / development of embedded systems implemented with DSP, FPGA and Microcontrollers. Main Skills  High-speed digital design on FPGAs (VHDL, Verilog)  Mathematics and Matlab  Schematic and PCB design (12 Layers)  Embedded Software/Firmware development • I2C, I2S, SPI, RS232/RS485, USB • BLE/Bluetooth, WiFi, Zigbee, Lora, RFID • Programming using Free RTOS  Analog and Digital circuit design and simulation using Altium, Multisim and Proteus  RF Antenna and Circuit Design and Simulation using CST and Keysight ASD. Development Tools  Keil, STM32CubeIDE, STM32CubeMX  Arduino IDE, IAR, MPLAB X/IDE, MikroC,  Proteus, Multisim, LABVIEW, ADS  Quartus II, Xilinx, Vivado  Altium, Eagle, Dip trace ít hơn
 • Thuê nikitamorozzz

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự