Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính Technical Writers

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Viết kĩ thuật
 • Zimbabwe
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê vtlabs

  vtlabs

  Zimbabwe
  $25 USD / hour
  Complete Embedded Systems Engineer
  Zimbabwe
  1.4
  1 Nhận xét $25 USD mỗi giờ
  I have 4 years experience developing Embedded applications using C++, C and assembly. I can program the following MCUs/MPUs: 1. PIC16,18,24 and PIC32 uisng MikroC and MPLabX. 2. AVR, ARM, SAM and STM32 using MikroC, Atmel studio with ASF, Atollic or Keil C 3. NRF and ESP microcontrollers on NRF SDK, ESP SDK or on...
  I have 4 years experience developing Embedded applications using C++, C and assembly. I can program the following MCUs/MPUs: 1. PIC16,18,24 and PIC32 uisng MikroC and MPLabX. 2. AVR, ARM, SAM and STM32 using MikroC, Atmel studio with ASF, Atollic or Keil C 3. NRF and ESP microcontrollers on NRF SDK, ESP SDK or on the Arduino IDE. 4. All Arduino Boards and I have experience with the AVR, SAM boards, NodeMCU, ESP32, NRF52480, uC32, Wi-FIRE etc. I can design Circuits and PCBs using the following software: 1. Altium Designer 2. Eagle Premium 3. Proteus 4. KiCAD I'm also an instrumentation Engineer with these skills: 1. PLC programming of ABB, Siemens, Omron or Direct Logic PLCs 2. SCADA development on Indusoft Web studio, Pulse or RS View 32 Works. 3. Electrical wiring diagrams on Autocad Electrical. 4. 2D and 3D CAD drawings on Autocad or Solid works. I'm also a Software developer for PC and Web. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự