Scala Experts để thuê tại France

 • Scala
 • France
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Hiện 1 kết quả
 • Thuê   Ayouma
Thuê   Ayouma

  Ayouma Ayouma

  France $9 USD / giờ
  Big Data Engineer
  France
  1.7
  1 Nhận xét 1 Nhận xét $9 USD mỗi giờ
  ✅ Big data: Spark -Spark Streaming, SparkSql-, Kafka -Kafka Streams. ✅ Base de données NoSql: Cassandra, MongoDB, HBase. ✅ Programmation orienté objet: Scala, Java. ✅ Data Science/Machine Learning: Sckit-learn, Pandas, SPSS Modeler. ✅ Data Science/Programmation Statistique: Python, R. ✅ OS/Environnements: Windows,...
  ✅ Big data: Spark -Spark Streaming, SparkSql-, Kafka -Kafka Streams. ✅ Base de données NoSql: Cassandra, MongoDB, HBase. ✅ Programmation orienté objet: Scala, Java. ✅ Data Science/Machine Learning: Sckit-learn, Pandas, SPSS Modeler. ✅ Data Science/Programmation Statistique: Python, R. ✅ OS/Environnements: Windows, Unix(RedHat, Ubuntu, CentOS) | Eclipse, Jupyter, IntelliJIDE Keywords: Data Enginner, Kafka Streams, Spark Streaming, Spark Sql, Data Science,Data scientist. Programmation: Scala, Java, SQL, Python, R. ít hơn
 • Thuê Ayouma

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự