Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, Giao diện người dùng/IA, HTML, MySQL, Thiết kế đồ họa, T-Shirts, Thiết kế trang web tại Châu Phi