Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Excel, Xử lí dữ liệu tại Châu Á