Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tìm kiếm qua mạng, Viết lại bài báo tại Châu Á