Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Research Writing, PDF tại Châu Á