Tìm thấy một Freelancer Nhập liệu, Tiếng Anh (Anh) tại Châu Á