Tìm thấy một Freelancer Tiếp thị qua Internet, Research Writing, Viết sách tại Châu Á