Tìm thấy một Freelancer Media Sales, Ionic Framework, CSS, Java, AJAX tại Châu Á