Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress, Giao diện người dùng/IA, HTML, MySQL, Xử lí dữ liệu, eCommerce tại Châu Á