Tìm thấy một Freelancer Blog, Viết báo cáo, Tiếp thị tại Châu Âu