Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Viết lại bài báo tại Châu Âu