Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Article Writing tại Châu Âu