Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, PDF, Biên tập tại Châu Âu