Tìm thấy một Freelancer Dọn đường, Kế toán, Kiến trúc phần mềm, Phân tích tài chính, PHP tại Châu Âu