Tìm thấy một Freelancer Kỹ thuật Video, Biên tập tại Châu Âu