Tìm thấy một Freelancer Web Scraping, Tiếp thị qua Internet, Nghiên cứu tại Châu Âu