Tìm thấy một Freelancer Mua và lập kế hoạch quảng cáo, Xử lí dữ liệu tại Châu Á