Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Viết lại bài báo, PHP, Thiết kế Banner tại Châu Á