Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Viết quảng cáo tại Châu Á