Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Nhập liệu tại Châu Á