Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Khai thác dữ liệu, Tìm kiếm web, Tìm kiếm qua mạng tại Châu Á