Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Khai thác dữ liệu, Tìm kiếm web tại Châu Á