Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Xử lí dữ liệu tại Châu Á