Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếng Anh (Anh) tại Châu Á