Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếng Anh (Mỹ) tại Châu Á