Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Excel, Tiếng Anh (Mỹ), Thiết kế trang web tại Châu Á