Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Thiết kế đồ họa tại Châu Á