Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếng Indonesia, Web Scraping, Tiếng Anh (Mỹ), Thiết kế trang web tại Châu Á