Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tìm kiếm qua mạng, Thiết kế trang web, Xử lí dữ liệu tại Châu Á