Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, PDF, Khai thác dữ liệu tại Châu Á