Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, PDF, Nghiên cứu tại Châu Á