Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Photoshop tại Châu Á