Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Đọc bông, HTML, AJAX tại Châu Á