Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Đọc bông, HTML tại Châu Á