Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Nghiên cứu, Tìm kiếm qua mạng, PHP, XML tại Châu Á