Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Research Writing, Tiếp thị qua Internet tại Châu Á