Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Research Writing, Viết kĩ thuật, Nghiên cứu tại Châu Á