Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Research Writing, Viết kĩ thuật tại Châu Á