Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Research Writing tại Châu Á